Voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN LEVERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

Hieronder volgt een verkorte weergave van de volledige tekst.

Artikel 1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop, verkoop of uitvoering van werk tussen YourParts.nl en de opdrachtgever.


1.2 Standaardvoorwaarden gehanteerd door de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door YourcarParts.nl zijn aanvaard.

1.3 Alle aanbiedingen en offertes van YourcarParts.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Overeenkomsten
De overeenkomst, onder welke benaming dan ook, komt eerst tot stand na aanvaarding door YourcarParts.nl van een opdracht van de opdrachtgever. Deze aanvaarding kan zowel blijken uit de schriftelijke bevestiging van YourcarParts.nl, als uit het feit dat YourcarParts.nl uitvoering geeft aan de overeenkomst.

Artikel 3. Prijs/Betaling

3.1 Indien nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, één of meer van de prijsfactoren een verhoging heeft ondergaan, is YourcarParts.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen, ook als die verhoging wordt veroorzaakt door voorzienbare omstandigheden. YourcarParts.nl maakt een dergelijke prijsverhoging zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever bekend. Indien een dergelijke prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na datum van de inwerkingtreding van de overeenkomst, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen zeven dagen nadat de opdrachtgever heeft kunnen kennis nemen van de aangekondigde prijsverhoging.

3.2 Na het vullen van uw winkelwagen selecteert u uit onderstaande betaalmethoden die methode waar u de voorkeur aan geeft:Vooruitbetalen
Tenzij anders overeengekomen dient uw betaling d.m.v. overboeking op ING Bank : 65.55.34.288te geschieden.

3.3 Indien de opdrachtgever nalatig is bij het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, is YourcarParts.nl gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten.

3.4 De opdrachtgever is niet gerechtigd om eventuele vorderingen op YourcarParts.nl. in mindering te brengen op het door de opdrachtgever jegens YourcarParts.nl verschuldigde.

3.5 Al hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, is direct opeisbaar indien de opdrachtgever niet voldoet aan zijn betalingsverplichtingen, in staat van faillissement geraakt, voorlopige of definitieve surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, indien executoriaal beslag wordt gelegd op zijn zaken en/of vorderingen, en wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.


Artikel 4. Levering

4.1 Levering geschiedt aan een door de opdrachtgever aan te geven adres. Bij uw bestelling zijn de verzendkosten niet inbegrepen. Bij alle leveringen zal door YourcarParts.nl extra vracht- en portokosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.

4.2 De levertijd gaat in nadat U uw betaling heeft voltooid en het bedrag is overgemaakt op de rekening van YourcarParts.nl.


4.3 De door YourcarParts.nl opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde, door YourcarParts.nl bestelde materialen. Indien buiten schuld van YourcarParts.nl vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voorzover nodig verlengd. De levertijd wordt tevens verlengd indien de vertraging aan de zijde van YourcarParts.nl is ontstaan ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van de opdrachtgever te vergen medewerking.

4.4 Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van de YourcarParts.nl, geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst dan wel op vergoeding van enige door de opdrachtgever geleden schade.

4.5 Indien levering niet plaats kan vinden op de overeengekomen wijze door oorzaken die niet zijn te wijten aan YourcarParts.nl, is YourcarParts.nl gerechtigd om 20% van het te crediteren totaalbedrag aan de opdrachtgever in rekening te brengen. Verzendkosten bij foutieve bestellingen worden niet gecrediteerd.

4.6 Alleen extra onkosten in verband met de levering die YourcarParts.nl op uitdrukkelijk verzoek van de opdrachtgever maakt, zullen opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 5. Overmacht

Onder "overmacht" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van DesignParts.nl onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voorzover daaronder niet reeds begrepen: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, in- en uitvoerverboden, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van DesignParts.nl of diens leveranciers.

Artikel 6. Opschorting en ontbinding

6.1 In geval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is DesignParts.nl gerechtigd terstond, hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk voor ten hoogste zes landen op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat DesignParts.nl tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

6.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de met YourcarParts.nl gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat om te vrezen dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens YourcarParts.nl te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de opdrachtgever, is YourcarParts.nl gerechtigd om zonder ingebrekestelling, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden.

6.3 In geval van opschorting of ontbinding in de van de leden 1 en 2 van dit artikel wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 7. Zekerheden/eigendomsvoorbehoud

7.1 Indien YourcarParts.nl gegronde redenen heeft om aan de bereidheid tot betaling en de financiële gegoedheid van de opdrachtgever te twijfelen, heeft zij het recht, alvorens te leveren of werkzaamheden te verrichten dan wel werkzaamheden voort te zetten, zekerheid te verlangen voor de nakoming van alle verplichtingen van de opdrachtgever uit hoofde van de overeenkomst. Indien dergelijke zekerheid door opdrachtgever wordt geweigerd, is YourcarParts.nl vrij om de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd de rechten van DesignParts.nl op vergoeding van alle schade, onkosten en winstderving.

7.2 De opdrachtgever wordt slechts onder opschortende voorwaarde van volledige betaling van de overeengekomen prijs eigenaar van de door (naam bedrijf) geleverde zaken. YourcarParts.nl blijft eigenaar van de geleverde zaken zolang de opdrachtgever zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst niet heeft betaald. Zolang de opdrachtgever bedoelde vorderingen nog niet heeft voldaan, is de opdrachtgever niet gerechtigd op de door YourcarParts.nl geleverde zaken een pandrecht, al dan niet bezitloos, te vestigen. Indien de opdrachtgever genoemde verplichtingen niet nakomt, is YourcarParts.nl gerechtigd om zonder nadere ingebrekestelling de geleverde zaken terug te nemen.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 YourcarParts.nl is slechts aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens of ter gelegenheid van de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover: - de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van YourcarParts.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten; - YourcarParts.nl het risico van het intreden van deze schade, niet zijnde het gevolg van opzet en/of grove schuld van YourcarParts.nl en/of zijn leidinggevende ondergeschikten, op de gebruikelijke condities heeft verzekerd, althans geacht moet worden zich op de gebruikelijke condities te hebben kunnen verzekeren. YourcarParts.nl zal in een zodanig geval een vergoeding verschuldigd zijn tot ten hoogste het beoogde waarvoor zij is verzekerd, althans zich zou hebben kunnen verzekeren, een en ander op een wijze als in de voorgaande alinea is bepaald.

8.2 Niet voor vergoeding door DesignParts.nl komt in aanmerking bedrijfsschade, en schade door derving van inkomsten van de opdrachtgever, op welke wijze ook ontstaan.

Artikel 9. Garantie

Door YourcarParts.nl afgegeven garanties met betrekking tot niet door YourcarParts.nl geproduceerde zaken worden slechts gegeven, indien en voor zover de leverancier van YourcarParts.nl een garantie heeft afgegeven welke de eventueel veroorzaakte schade dekt. YourcarParts.nl conformeert zich met de garantie voorwaarden zoals deze worden gesteld door haar leveranciers. Bij aflevering van uw bestelling dient per direct of uiterlijk binnen 24 uur eventuele schade per email te worden gemeld. 


Artikel 10. Reclames/klachten

10.1 Opdrachtgever kan op straffe van verval van alle hem toekomende rechten op een gebrek bij de uitvoering van de overeenkomst slechts een beroep doen, indien hij binnen bekwame tijd, waaronder in het normale geval acht dagen wordt verstaan, nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken bij YourcarParts.nl per aangetekend schrijven heeft geprotesteerd.

10.2 Reclame geeft de opdrachtgever niet het recht zijn verplichtingen geheel of gedeeltelijk op te schorten.

Artikel 11. Toepasselijk recht

Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.


Artikel 12. Bevoegde rechter

Alle geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien worden door partijen uitsluitend ter berechting voorgelegd aan de bevoegde rechter te Groningen, onder voorbehoud van het recht van YourcarParts.nl om een procedure voor een andere bevoegde rechter aanhangig te maken.

 

Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Wacht u a.u.b. met het overmaken van het factuurbedrag totdat u een orderbevestiging heeft ontvangen.

VERZENDING (binnen Nederland)

Na uw bestelling krijgt u binnen 48 uur een orderbevestiging, met hierin de door u bestelde artikelen, de prijzen en het totaalbedrag. Uw bestelling wordt na ontvangst van uw betaling verstuurd. Vermeld bij uw betaling het ordernummer, voor een snelle afhandeling. De verzendkosten zijn afhankelijk van het land van bestemming.


CONTANT

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw bestelling zelf bij ons op te halen. U rekent dan contant bij ons af, pinnen is (nog) niet mogelijk.

ZENDINGEN BUITEN NEDERLAND (binnen EU)

Voor zendingen naar bedrijven in overige EU landen dient u uw BTW nummer aan ons kenbaar te maken. Voor particulieren is dit niet nodig.